Prihlásenie
Prihlasovacie meno

Heslo

Novinky
Kontakty

Ekopack Slovakia, s.r.o.

Cerovská 152/B (mapa)
900 81 Šenkvice


ekopack@ekopack-slovakia.sk
macsova@ekopack-slovakia.sk

Tel.:
+421 905 263 167
Tel.:
+421 33 64 96 410
Tel.:
+421 33 64 97 045

Otváracia doba:
Po - Pa 7:00 - 15:00 hod
Úvod / Obchodné a reklamačné podmienky

 

Všeobecné obchodné podmienky spol. Ekopack Slovakia s.r.o.

 

I. Všeobecné ustanovenia 

 

Tieto obchodné podmienky slúžia k usporiadaniu obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim po právnej stránke a sú neoddeliteľnou súčasťou objednávky. Práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho sa riadia slovenským právnym poriadkom a týmito obchodnými podmienkami. Prevádzkovateľom elektronického obchodného systému www.ekopack-slovakia.sk je spoločnosť Ekopack Slovakia s.r.o so sídlom Cerovská 152/B, 900 81 Šenkvice, IČO: 34130578, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 13295/B

                                                                                                                          

II. Ochrana osobných údajov 

 

Ochrana osobných údajov e-shop www.ekopack-slovakia.sk. Informácie a poučenie o právach v zmysle § 15 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

 

V súlade so zákonom č. 22/2004 o elektronickom obchode a s § 10 ods. 3 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov ste povinný poskytnúť svoje osobné údaje v rozsahu uvedenom v Registračnom formulári na webovom sídle  www.ekopack-slovakia.sk. V súlade s § 10 ods. 3 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov je spoločnosť Ekopack Slovakia s.r.o., so sídlom Cerovská 152/B, Šenkvice, IČO: 34130578 (ďalej len spol. Ekopack Slovakia s.r.o.) oprávnená spracúvať osobné údaje uvedené v Registračnom formulári ako aj údaje o nákupoch registrovaných užívateľov počas celého obdobia registrácie v e-shope www.ekopack-slovakia.sk na účely registrácie užívateľov, vedenia databázy registrovaných užívateľov, spracovania objednávok, informovania užívateľov o stave objednávok a vedenia účtovných a iných dokladov spojených s vybavením objednávky.

V prípade, že budete mať záujem o zrušenie registrácie v e-shope www.ekopack-slovakia.sk, stačí ak svoje rozhodnutie písomne oznámite emailom na ekopack@ekopack-slovakia.sk. Po zrušení registrácie v e-shope www.ekopack-slovakia.sk  a po ukončení účelu spracovania budú vaše osobné údaje bezodkladne zlikvidované. Účtovné a iné doklady spojené s vybavením objednávky obsahujúce osobné údaje podľa Registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu je spol. Ekopack Slovakia s.r.o. povinná uchovávať 10 rokov od vybavenia objednávky. Lehota začína plynúť 1. januára roku nasledujúcom po roku, v ktorom bola objednávka vybavená. Po tejto lehote budú osobné údaje bezodkladne zlikvidované. Zakliknutím políčka „Bezplatne zasielať akčné ponuky a zľavy na email" v Registračnom formulári a v súlade s § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov udeľujete spol. Ekoapck Slovakia s.r.o. svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov uvedených v Registračnom formulári ako aj údajov o Vašich nákupoch počas celej doby platnosti súhlasu na účely zasielania ponúk tovaru a služieb a informácií o rôznych akciách poštou, emailom alebo SMS správou. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať, stačí ak svoje rozhodnutie písomne oznámite na adresu spol. Ekopack Slovakia s.r.o. prípadne emailom na ekopack@ekopack-slovakia.sk. Po ukončení platnosti súhlasu, po odvolaní súhlasu a po ukončení účelu spracovania budú vaše osobné údaje bezodkladne zlikvidované.

 

Poskytnuté osobné údaje musia byť pravdivé a aktuálne. V prípade zmeny poskytnutých osobných údajov ste povinný spol. Ekopack Slovakia s.r.o. informovať o ich zmene poštou na adresu, prípadne emailom na ekopack@ekopack-slovakia.sk. Kupujúci berie na vedomie, že osobné údaje uvedené v Registračnom formulári budú poskytované sprostredkovateľom teda subjektom zmluvne spolupracujúcim so spol. Ekopack Slovakia s.r.o. ako sú prepravné a zasielateľské spoločnosti, IT správcovia databáz a pod.

Kupujúci berie na vedomie, že osobné údaje uvedené v Registračnom formulári budú sprístupnené tretím stranám za účelom podpory, spravovania a rozvoja informačných systémov, vykonania auditu.

Kupujúci berie na vedomie, že jeho práva pri spracúvaní osobných údajov ako dotknutej osoby upravuje § 28 a nasl. zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od spol. Ekopack Slovakia s.r.o. vyžadovať informácie, odpis a opravu jej osobných údajov spracúvaných  spol. Ekopack Slovakia s.r.o.

 

Kupujúci si môže kedykoľvek svoje osobné údaje skontrolovať a zmeniť po prihlásení sa na stránke www.ekopack-slovakia.sk.

 

 

III. Objednanie tovaru 

 

Kupujúci prostredníctvom objednávkového formuláru, alebo emailom uskutoční objednávku tovaru, ktorá obsahuje druh tovaru, množstvo tovaru, jeho cenu, meno a kontaktné údaje osoby zodpovednej za objednanie a prevzatie tovaru, miesto dodania a spôsob dopravy.

Táto objednávka je návrhom kúpnej zmluvy a zákazník jej odoslaním potvrdzuje, že sa zoznámil s obchodnými podmienkami, ako aj s reklamačným poriadkom a súhlasí s nimi. Po obdržaní objednávky predávajúci vystaví zálohovú faktúru na celé objednávané množstvo tovaru vrátane paliet, prípadných dopravných nákladov a nákladov na manipuláciu s tovarom a túto odošle objednávateľovi na jeho e-mail. Na uvedenú e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky. Zaplatením kúpnej ceny objednávajúci potvrdzuje svoju objednávku a tým uzatvára s predávajúcim kúpnu zmluvu, na ktorej základe uskutoční dodanie objednaného tovaru.

 

IV. Storno objednávky, odstúpenie od kúpnej zmluvy a vrátenie tovaru

 

Kupujúci má právo stornovať objednávku do doby expedície tovaru, a to prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky. Takúto storno objednávku považujeme za zrušenú. Pri zrušení objednávky je potrebné uviesť Vaše meno, e-mail, číslo objednávky a popis objednaného tovaru. V prípade zrušenia objednávky neúčtujeme žiadne penále ani iné poplatky súvisiace so stornom objednávky. Predávajúci vráti kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 7 kalendárnych dní bezhotovostným prevodom na bankový účet určený kupujúcim, pokiaľ sa spolu nedohodnú inak.

Kupujúci, je oprávnený v súlade s ustanoveniami §12 zákona č. 108/2000 Z.z. bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť predávajúcemu. Ustanovenia v tejto časti výslovne neplatia pre právnické osoby a pre fyzické osoby–podnikateľov ako aj fyzické osoby–nepodnikateľov nespĺňajúcich vymedzenie v zákone č. 108/2000 Z.z.

 

Kupujúci musí zároveň príslušný tovar odoslať predávajúcemu na sklad z ktorého bol tovar vyexpedovaný prípadne po vzájomnej dohode na miesto, ktoré určí predávajúci.

 

Tovar prosím zasielajte späť:

-     v pôvodnom nepoškodenom obale,

-     nepoužívaný,

-     nepoškodený,

-     kompletný (vrátane používateľskej príručky a pod.)

 

V súlade s § 12 ods. 5 vyššie uvedeného zákona kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

a)   poskytovanie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom kupujúceho pred uplynutím  lehoty na odstúpenie od zmluvy,

b)   predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť;

c) predaj audiovizuálneho diela, zvukového záznamu alebo zvukovo-obrazového záznamu umeleckého výkonu alebo multimediálneho diela ktoré spotrebiteľ rozbalil, resp. počítačového programu ak prebehla jeho inštalácia

 

Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí predávajúci kupujúcemu a kupujúci predávajúcemu všetky vzájomné prijaté plnenia. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo jej časť zníženú v súlade s ust. § 457 Občianskeho zákonníka o hodnotou jeho opotrebenia vo výške 1% z celkovej ceny tovaru za každý deň používania tovaru a o hodnotu opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu.

Kúpna cena alebo jej časť bude kupujúcemu vrátená v zákonnej lehote 15 kalendárnych dní bezhotovostným prevodom na bankový účet určený kupujúcim, pokiaľ sa spolu s predávajúcim nedohodnú inak.

 

Kupujúci uplatňuje svoje právo odstúpiť od zmluvy výhradne písomne, a to prostredníctvom doporučenej pošty zaslanej na adresu sídla predávajúceho uvedenú v záhlaví týchto obchodných podmienok, e-mailom na adresu ekopack@ekopack-slovakia.sk alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy.

 

Storno objednávky zo strany predávajúceho:

Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. Predávajúci má tiež právo stornovať objednávku v prípade, ak údaje uvedené v objednávke nezodpovedajú skutočnosti.

 

O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené do 7 dní na ním určený bankový účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

 

V. Platobné podmienky 

 

Platba za dodávky tovarov a služieb je možné realizovať nasledujúcimi spôsobmi:

- bezhotovosná úhrada preddavkovej faktúry prevodom na účet predávajúceho.

- hotovostným vkladom  na účet predávajúceho.

- dobierkou.

- hotovostnou platbou (pri osobnom odbere v sídle spol. Ekopack Slovakia s.r.o.

 

Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú konečné a uvádzané vrátane DPH. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov, zmene menových kurzov, pri náraste inflácie vyššej ako 3% a zmene cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru. Kupujúci má v takomto prípade právo od zmluvy odstúpiť.

 

VI. Dodacie podmienky

 

Tovar je dodávaný výhradne z výrobných závodov, prípadne zo skladov partnerských spoločností poštou (dobierka), kuriérskou službou alebo iným prepravcom. Dodacie lehoty sú uvedené po vzájomnej dohode. Dodacia lehota začína plynúť nasledujúcim pracovným dňom po pripísaní celej ceny za objednávaný tovar na účet predávajúceho. Ak kupujúci požaduje inú dodaciu lehotu je povinný to vyznačiť v objednávke a táto je záväzná až po písomnom potvrdení zo strany predávajúceho. Kupujúci je povinný v objednávke uviesť meno a osobné údaje osoby, ktorá zabezpečí vyloženie a prevzatie tovaru a miesto vykládky.

 

Predávajúci oznámi kupujúcemu presný termín dodávky najneskôr 4 hodiny pred uskutočnením dodávky. Kupujúci je povinný tovar prevziať v dohodnutej lehote alebo do 24 hodín od vyzvania k odberu. Kupujúci je povinný zabezpečiť na vlastné náklady bezodkladnú vykládku tovaru z dopravného prostriedku. Pokiaľ tak nevykoná, alebo sa doba vykládky z rôznych dôvodov neúmerne predĺži, môže predávajúci účtovať stojné v rovnakej výške, ako ho účtoval z týchto dôvodov prepravca. Dohodnuté lehoty platia s výnimkou nepredvídaných prekážok, ako je napríklad vyššia moc, štrajk atď.

 

VII. Reklamácia

 

Reklamácia je vybavovaná v súlade s platnou legislatívou. Doporučujeme kupujúcim  venovať zvýšenú pozornosť prevzatiu tovaru s ohľadom na možné poškodenia. Pri doprave tovaru pomocou tretej osoby - prepravcu, zabezpečí kupujúci v prípade akejkoľvek vady na tovare komerčný zápis s popisom závady, aby bol tento dostatočným podkladom pre uplatnenie reklamácie voči prepravcovi, resp. výrobcovi.  V prípade potreby poskytneme kupujúcemu inštrukcie (telefonicky alebo emailom) ako postupovať pri riešení reklamácie.

Všetky reklamácie sa riadia Reklamačným poriadkom, uvedeným nižšie.

 

VIII. Doprava tovaru

 

Dopravu tovaru zabezpečuje predávajúci. Cena za dopravu a manipuláciu s nákladom (napr. vykládka hydraulickou rukou) je stanovená podľa skutočne vynaložených nákladov v súlade s podmienkami dodávateľov alebo prepravcov, ktorý realizujú dodanie tovaru. Uvedené náklady na dopravu a manipuláciu s tovarom sú zahrnuté do celkovej ceny objednávky, ktorá je uvedená vo výzve k platbe (on-line platby) alebo v zálohovej faktúre. V niektorých prípadoch môže byť doprava zdarma, napríklad pri väčšom množstve objednaného tovaru, pri ucelených dodávkach plne naloženého kamiónu priamo od výrobcu, alebo po vzájomnej dohode predávajúceho s kupujúcim.

 

 

V Šenkviciach, dňa 31.03.2014

 

 

 

 

Ing. Ria Mácsová

konateľ

Ekopack Slovakia s.r.o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REKLAMAČNÝ PORIADOK

 

Spoločnosť Ekopack Slovakia s.r.o., so sídlom Cerovská 152/B, Šenkvice, IČO: 34130578, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 13295/B (ďalej len „Dodávateľ“) vydáva v zmysle zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, tento Reklamačný poriadok.

 

I.    Reklamácia

 

1.   Reklamáciou je podanie Zákazníka (Odberateľa) adresované Dodávateľovi, ktorým sa domáha uplatnenia zodpovednosti Dodávateľa za vady dodaného tovaru alebo ním poskytnutej služby, pričom takýto stav trvá v čase uplatnenia reklamácie a zároveň Zákazník požaduje od Dodávateľa nápravu. Účelom reklamácie je predovšetkým dosiahnuť, aby boli odstránené zistené nedostatky.

2.   Zákazník má právo reklamovať najmä:

-     kvalitu dodaného výrobku a tovaru

-     kvalitu poskytnutej služby,

-     fakturáciu poskytnutej služby a tovaru,

(ďalej len „predmet reklamácie“).

3.   Uplatnením reklamácie faktúry nezaniká povinnosť Zákazníka uhradiť faktúru v lehote jej splatnosti.

4.   V prípade, ak podanie označené ako reklamácia neobsahuje žiadne identifikačné údaje Zákazníka alebo žiadne označenie predmetu reklamácie, takéto podanie nie je reklamáciou podľa zákona o ochrane spotrebiteľa.

5.   Predmetom reklamácie nie je písomná žiadosť Zákazníka o opravu formálnych náležitostí faktúry (napr. nesprávnej poštovej adresy).

7.   Ak Zákazník počas riešenia reklamácie Dodávateľom oznámi Dodávateľovi nové skutočnosti, netýkajúce sa pôvodného predmetu reklamácie, tieto novo uplatňované nároky budú považované za novú reklamáciu.

 

II. Podmienky a spôsob uplatnenia reklamácie

 

1.   Reklamáciu môže Zákazník uplatniť:

-     písomne na doručovaciu adresu Dodávateľa;

-     osobne na kontaktnom miesto Dodávateľa, ktorým je Cerovská 152/B, 900 81 Šenkvice

2.   Z podanej reklamácie musí byť zrejmé najmä:

-     označenie Zákazníka, ktorý reklamáciu podáva (meno, priezvisko alebo obchodné meno Zákazníka, príp. osoby oprávnenej konať za Zákazníka, zákaznícke číslo),

-     predmet reklamácie (presné uvedenie reklamovaných skutočností, dôvod reklamácie, ďalšie skutočnosti rozhodujúce pre vybavenie reklamácie spolu s prípadnou dokumentáciou a ďalšími podstatnými skutočnosťami dôležitými pre posúdenie reklamácie), identifikačné údaje týkajúce sa predmetu reklamácie,,

-     dátum podania reklamácie a podpis Zákazníka

3.   Podanie, ktorým Zákazník uplatní svoje právo na reklamáciu, musí čitateľne obsahovať

-     identifikačné údaje Zákazníka, a to:

a) meno a priezvisko, resp. obchodné meno,

b) trvalé bydlisko, resp. sídlo, resp. miesto podnikania Zákazníka, vrátane PSČ,

c) IČO, ak je Zákazníkovi pridelené,

d) prípadne zákaznícke číslo, resp. číslo zmluvy z ktorého sa odvodzuje vzťah k Dodávateľovi.

e) kontaktnú adresu,

-     presný popis s odôvodnením reklamácie, spolu s prípadnou dokumentáciou a ďalšími podstatnými skutočnosťami dôležitými pre posúdenie reklamácie,

-     identifikačné údaje týkajúce sa predmetu reklamácie,

-     v prípade reklamácie výšky fakturovanej sumy identifikačné údaje reklamovanej faktúry, ktorej sa reklamácia týka, spolu s variabilným symbolom,

4.   Ak reklamácia neobsahuje vyššie uvedené náležitosti súvisiace s predmetom reklamácie a Dodávateľ vie identifikovať Zákazníka, je povinný ho vyzvať na doplnenie reklamácie o potrebné údaje s určením lehoty, ktorá nesmie byť kratšia ako 10 dní od doručenia výzvy. Ak Zákazník reklamáciu nedoplní, bude sa táto považovať za neoprávnenú. Ak Zákazník reklamáciu doplní, predlžuje sa lehota na vybavenie reklamácie o dobu, kým Zákazník poskytne potrebné informácie Dodávateľovi.

5.   Záruka sa vzťahuje na poruchy funkčnosti veci spôsobené výrobnou vadou alebo na prípade poskytnutia nekvalitnej služby Dodávateľom Záruka sa nevzťahuje na vady veci, ktoré po ich prevzatí boli spôsobené:

-     prirodzeným opotrebením veci

-     nedodržaním zásad používania (nesprávnou obsluhou a údržbou v rozpore s návodom na obsluhu)

-     mechanickým poškodením produktu, vrátane náhodného poškodenia

-     neodborným zásahom Zákazníka

-     prírodnými živlami

-     prevádzkovaním v nevhodnom prostredí a poškodené nevhodnou obsluhou

6.   Záruka sa tiež nevzťahuje na:

-     tovar s neúplným, poškodeným alebo odstráneným výrobným číslom alebo iným identifikačným znakom

-     produkty s poškodenými záručnými plombami, nálepkami poprípade inými ochrannými znakmi

-     na diely spotrebného charakteru spotrebované pred koncom záruky vzťahujúcej na na spotrebný tovar

-     poruchy spôsobené použitím komponentov iných, než odporúčaných výrobcom, alebo dodávateľom, rovnako ako aj opravou či modifikáciou osobami inými, než osobami autorizovanými výrobcom, alebo dodávateľom.

7.   Zákazník môže byť v reklamačnom konaní zastúpený treťou osobou na základe písomnej plnej moci na zastupovanie Zákazníka vo veci reklamácie.

8.   Reklamáciu musí Zákazník uplatniť bez zbytočného odkladu po zistení chyby, resp. vady.

9.   Dodávateľ je povinný reklamáciu prijať a Zákazníkovi vystaviť potvrdenie o uplatnení reklamácie. Za dátum uplatnenia reklamácie sa považuje deň prijatia reklamácie u Dodávateľa.

10. Dodávateľ je povinný vybaviť reklamáciu v lehote najviac 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Táto lehota sa predlžuje o 20 dní, pokiaľ je potrebná súčinnosť tretích osôb a pokiaľ je reklamovaný tovar alebo výrobok Dodávateľom zasielaný do nasledujúcich krajín: Česká republika  a nevyhnutnej súčinnosti tretích osôb Dodávateľ písomne informuje Zákazníka v lehote 30 dní od prijatia reklamácie. O potrebe zasielanie reklamovaného tovaru do krajín vyššie uvedených Dodávateľ informuje Zákazníka pri potvrdení prevzatia reklamácie.

11. Dodávateľ vedie evidenciu o uplatnených reklamáciách.

12. Dodávateľ je povinný o vybavení reklamácie vydať Zákazníkovi písomný doklad najneskôr do 30 dní od dňa uplatnenia reklamácie resp. do 50 dní v prípadoch aj je reklamovaný tovar alebo výrobok zasielaný Dodávateľom do krajín uvedených v bode 10 tohto článku alebo ak je na posúdenie reklamácie Zákazníka nevyhnutná súčinnosť tretej osoby.

 

III.      Prevzatie reklamovanej veci

 

1.   Pokiaľ Zákazníkovi v zmysle ustanovení Reklamačného poriadku a ustanovení príslušných platných právnych predpisov vznikne povinnosť prevziať reklamovanú vec od Dodávateľa alebo ho Dodávateľ v súlade s platnými právnymi predpismi na prevzatie reklamovanej veci vyzve, je Zákazník povinný bez zbytočného odkladu najneskôr však v lehote do 5 dní od výzvy na prevzatie veci, túto vec od Dodávateľa na kontaktnom mieste alebo na inom mieste dohodnutom s Dodávateľom, prevziať.

2.   Pokiaľ Zákazník neprevezme v súlade s ustanovením bodu 1 tohto článku reklamovanú vec ani do 30 dní odo dňa, kedy mu povinnosť prevziať reklamovanú vec vznikla alebo odo dňa doručenia výzvy Dodávateľa na prevzatie tejto veci, Dodávateľ je oprávnený účtovať poplatok za uskladnenie vo výške 5,- € za deň.

3.   V prípade, že Zákazník neprevezme reklamovanú vec v lehote 6 mesiacov odo dňa kedy mu povinnosť prevziať reklamovanú vec vznikla alebo odo dňa doručenia výzvy Dodávateľa na prevzatie tejto veci, Dodávateľ má právo vec predať. Ak Dodávateľ pozná adresu Zákazníka je povinný ho vopred o zamýšľanom predaji informovať. Ak dôjde k predaju nevyzdvihnutej veci, vyplatí Dodávateľ Zákazníkovi výťažok z predaja veci po odpočítaní nákladov za uskladnenie a ostatných pohľadávok voči Zákazníkovi.

 

IV.       Záverečné ustanovenia

 

1.   Vo veciach, ktoré nie sú výslovne upravené týmto Reklamačným poriadkom, sa uplatnia na vec ustanovenia príslušných právnych predpisov.

2.   Tento Reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňa 31.03.2014.

3.   Nadobudnutím účinnosti tohto Reklamačného poriadku strácajú platnosť a účinnosť doterajší Reklamačný poriadok.

4.   Dodávateľ si vyhradzuje právo zmeny tohto Reklamačného poriadku.

 

 

 

V Šenkviciach, dňa 31.03.2014

 

 

 

 

Ing. Ria Mácsová

konateľ

Ekopack Slovakia s.r.o

 

 

© 2022 Ekopack Slovakia, s.r.o. - LDPE fólie, HDPE fólie

Administrácia